B212+NRX24-3-T N4

$231.70

CCV,0.5",2 Way,3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating,NEMA 4

Datasheet

Installation Instructions