B212+TFRX24

$153.75

CCV,0.5",2 Way,3Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions