B212+TFRX24-3

$174.75

CCV,0.5",2 Way,3Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions