B213+TFRX24-3

$175.46

CCV,0.5",2 Way,4.7Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions