B213+TFRX24-3-S

$198.95

CCV,0.5",2 Way,4.7Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions