B217+TFRX24-3-S

$216.75

CCV,0.75",2 Way,4.7Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions