BGVL+LVB24-3

$186.50

BGVL w/ Non-Spring, 112 lbf,24V,Floating Point

Datasheet

--