BGVL+LVX120-3

$196.11

BGVL w/ Non-Spring, 112 lbf,120V,Floating Point

Datasheet

--