BGVL+LVX24-SR

by Belimo
$204.29

BGVL w/ Non-Spring, 112 lbf,24V,Modulating

Datasheet

--