G215B-J+LVX120-3

$335.62

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions