G215S-C+LVX120-3

$451.65

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions