G215S-C+LVX24-3

$432.43

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions