G215S-F+LF120 US

$552.02

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions