G215S-F+LVB24-3

$433.50

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions