G215S-F+LVX120-3

$452.72

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions