G215S-G+LVX24-3

$434.57

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions