G220S-J+LVX24-3

$477.99

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions