G250S-N+LVX120-3

$859.88

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions