G320B-K+SVX24-3

$337.05

Globe Valve,0.75",3 Way,6.75 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions