ML6161C2015/U

$84.13
24V 50/60HZ. 45 TO 90 DEG STROKE. 7 MIN.

Installation Instructions