TB6980B1006/U

$132.27
24V FLOATING VAV STAT, MULTI OUTPUT

Datasheet